תנאי שימוש ומדיניות פרטיות – בסטטרבל

תנאי שימוש באתר Tourandcare.com

שלום רב וברוך הבא לאתר Tourandcare.com,
אנא קרא את תנאי שימוש אלו לפני השימוש באתר. כל שימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלו ולהוראות הדין הרלוונטי. בסימון “V” ליד משפט “אני מאשר/ת את תנאי השימוש” הינך מסכים לאמור בתנאי שימוש אלו ויוצר התקשרות עם סוכן ביטוח ליסק ולנטין ביחס לשימוש באתר Tourandcare.com, הכל כמפורט בתנאי השימוש. במידה ואינך מסכים עם אחד מתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר.
1. מבוא
א. המבוא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
ב. מר ליסק ולנטין (להלן: “סוכן ביטוח”) הינו סוכן ביטוח המורשה לעסוק בתיווך לענייני ביטוח, בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ”א-1981.
ג. אתר Tourandcare.com (להלן:”האתר”) יכול לשמש כאמצעי התיווך בינך לבין סוכן הביטוח בעניין ביטוח נסיעות לחו”ל.
ד. תנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב בין כל משתמש באתר לבין סוכן הביטוח.
ה. מובהר בזאת, כי סוכן הביטוח אינו משמש נציג של המשתמש בהתקשרותו עם חברת הביטוח בעניין פוליסת ביטוח נסיעות לחו”ל אשר ירכוש, וככל שירכוש, באמצעות שימוש באתר, או ככל שיופנה לחברת ביטוח.
ו. באתר קיימת מערכת לקבלת הצעות לרכישת פוליסות ביטוח נסיעות בחו”ל.
ז. תנאי השימוש מסדירים את תנאי שימוש במערכת קבלת הצעות לרכישת פוליסות ביטוח נסיעות לחו”ל, תנאי שימוש במידע באתר, תנאי אבטחת מידע פרטי על ידי אתר כפוף להסכמת המשתמש.
ח. לתשומת לב המשתמש! באתר קיימים שירותים שקבלתם מותנית במסירת פרטים ומידע אישיים. מסירת פרטים מתבצעת מרצונו החופשי של המשתמש בלבד, ומסירת פרטים שגויים או אי מסירת פרטים עלולה למנוע מהמשתמש קבלת שירותים באתר זה.
ט. לתשומת לב המשתמש! תנאי השימוש עשויים להשתנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) מעת לעת על ידי סוכן הביטוח על פי שיקול דעתו הבלעדי בכפוף לדין. השימוש באתר ו/או במערכות יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש בכל פעם שיעשה שימוש באתר.
2. הגדרות
א. בתנאי שימוש אלה:
• “המערכת” – מערכת לקבלת הצעות לרכישת פוליסות ביטוח נסיעות בחו”ל, מערכת מסירת פרטי קשר לצורך קבלת הצעות לרכישת פוליסות ביטוח נסיעות לחו”ל, מערכת מעבר לאתרי ספקים אחרים .

• “שירות” – כל שירות המוצע באתר.
• “חברת ביטוח” – מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ”א-1981.
• “ספקים” –כל גורם, למעט חברת ביטוח, שניתן לעבור לאתרו באמצעות שימוש במערכות האתר.
• “שימוש באתר” – גלישה ו/או צפייה באתר ו/או באחד או יותר מדפי האינטרנט שכלולים ומקושרים באתר (באופן ישיר או עקיף, ולרבות התכנים הכלולים בהם, כולם או חלקם), שימוש במערכות, ו/או העברה לאתר חברת ביטוח, וכן כל פעילות אחרת שניתן לבצע במסגרת האתר ו/או בקשר לאתר, בכל אמצעי תקשורת שהוא.

3. השימוש באתר
א. רשאי להירשם באתר ולקבל שירותים כל אדם העומד בכל התנאים וההגבלות הבאות:
• כל מי שהינו בגיר ובעל כשירות משפטית מלאה.
• בעל תעודת זהות ישראלית בתוקף.
• בעל כתובת בישראל.
• בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
ב. על המשתמש באתר לספק את כל המידע הדרוש על מנת לקבל את השירותים וסוכן הביטוח לא יספק את השירות המבוקש אם המידע ו/או החלקים ממנים חסרים או נמסרו באתר פרטיים שגויים.
ג. המשתמש מצהיר, כי מידע או פרטים אשר נמסרו באתר נכונים ומדויקים והוא מודע על הסתמכות סוכן הביטוח, חברות ביטוח, ספקים וגורמים שלישיים על נכונות המידע לצורך מתן הצעות לרכישת ביטוח נסיעות לחו”ל או מעבר לאתרי ספקים על ידי מערכות האתר. המשתמש מתחייב לעדכן את סוכן הביטוח על כל שינוי במידע. במידה וסוכן לא קיבל מידע מעודכן, המשתמש נושא במלוא האחריות על השלכות מסירת מידע לא מעודכן.
ד. המשתמש מצהיר כי הוא מוסר את המידע לסוכן הביטוח מרצונו החופשי ללא כל אונס או כפיה.
ה. המשתמש מתחייב כי לא יעשה שימוש באתר שלא למטרותיו ולא עעשה בו שימוש שלא כדין ולמטרות פסולות, ובין היתר אך לא רק, פעולות להלן:
• לא יעלה תכנים ו/או מידע שאינו רשאי להשתמש בהם ו/או להעלותם תוך הפרת זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא.
• לא יפריע, לא ישבש, לא יגביל או לא ימנע קשר בין סוכן הביטוח לבין משתמשים אחרים.
• לא יעלה פרסומות באתר.
• לא יפגע, לא יעליב, לא יוציא דיבה, לא ישמיץ, לא יאיים באמצעות העלאת תכנים ו/או מידע אשר עלולים להחוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהם אסורים לפרסום או לשימוש.
• לא יעלה תכנים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים.
• לא יעלה תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים ו/או לסוכן ביטוח או ישי בו כדי לפגוע בתקינות האתר ו/או השימוש בו או לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.
• לא יקבל מידע שאינו מורשה לצפות בו ו/או ימנע מכניסה לא חוקית ו/או ללא רשות סוכן הביטוח לאזורים באתר שאינו מורשה להיכנס אליהם.
• לא יעשה שימוש ברובוטים או תוכנות אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי.
• לרשום אחרים ולפתוח עבורם חשבונות וסיסמאות.
ו. סוכן הביטוח יעשה כל המאמץ לצורך נטרול תכנים או מידע מובאים באתר בניגוד לתנאי שימוש אלה אך לא יהיה בשום פנים ואופן אחראי לנזק אשר נגרם על ידי תכנים או מידע אסורים על פי תנאי שימוש אלה.
ז. סוכן הביטוח רשאי למנוע גישה לאתר ו/או חלקיו לכל משתמש וזאל לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה מוקדמת.
ח. סוכן ביטוח רשאי להגביל ו/או לאסור שימוש באתר לכל משתמש או לציבור באחד המקרים להלן:
• הפרת תנאי מתנאי השימוש באתר.
• מסירת פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או שגויים ו/או כוזבים.
• ביצוע פעולה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בסוכן הביטוח, באתר, בציוד סוכן הביטוח, במידעו ו/או במשתמשים אחרים.
4. שימוש במידע
א. המשתמש מסכים כי סוכן הביטוח ו/או עובדים מטעמו ישתמשו בפרטים ומידע שנמסר על ידו באמצעות האתר.
ב. המשתמש מאשר את הסכמתו לקבלת דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982 (“חוק התקשורת”) וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הפרטיות”) מסוכן הביטוח, חברות ביטוח, ספקים וצדדים שלישיים.
ג. המשתמש מסכים לקבל עדכונים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת מוצרים או שירותים מסוכן הביטוח, חברות ביטוח,ספקים, מצדדים שלישיים, לנייד, למייל, באמצעות כל אמצעי תקשורת.
ד. בכל מקרה המשתמש רשאי לסרב לקבל את הדיוור הישיר ו/או פרסומת, כאמור בס’ 19-20 לתנאי שימוש, באמצעות הודעה בכתב לסוכן הביטוח בדוא”ל vl@israpolicy.com או בפקסימיליה03-9238002.
5. אבטחת מידע
א. שימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת וסוכן הביטוח לא מבטיח חסינות האתר מפני חדירות, תקיפות אינטרנט, פריצות וכו’. במידה ונתוני האתר לרבות מידע שנמסר על ידי המשתמש יגיעו לידי צד ג’ כלשהו שאינו מורשה לקבלם, סוכן הביטוח לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למשתמש או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מחדירה, תקיפת אינטרנט, פריצות באתר או מחשבי סוכן ביטוח; אולם סוכן הביטוח יעשה מאמצים סבירים לאבטחת המידע המצוי באתר.
ב. בלחיצת כפטור “לרכוש באתר חברה” במערכת רכישת פוליסות ביטוח נסיעות לחו”ל ו/או בלחיצת “ראה באתר” המשתמש עוזב את האתר וסוכן הביטוח לא יישא באחריות לכל מידע אשר ימסר לאחר מעבר לאתרי חברת ביטוח ו/או ספק.
6. הצעות מחיר ורכישת מוצרים ושירותים
א. לפני קבלת הצעת מחיר לרכישת פוליסה באמצעות האתר, על המשתמש לעיין בתנאי השימוש היטב.
ב. קבלת הצעות מחיר כפופה להסכמת המשתמש לתנאי השימוש ומסירת פרטים מדויקים באתר. תנאי כל פוליסה או שירות אחר אינם מהווים התקשרות בין המשתמש לבין סוכן הביטוח.
ג. כל הצעת מחיר באתר נעשית על סמך המידע הנמסר ואם לא נמסר כל המידע הנדרש ו/או אם נמסר מידע שגוי ייתכן ויהיו הבדלים ושינויים בין הצעת המחיר לבין הפוליסה שירכוש המשתמש באתר חברת ביטוח.
ד. קבלת הצעות המחיר מותנית בזמינות הגישה לשרתים ומחשבים של חברות ביטוח וספקים. סוכן ביטוח אינו מבטיח כי בעת חיבור לאתר יקבל המשתמש את כל ההצעות הרלוונטיות מכל חברות הביטוח המוצעות על ידי האתר.
ה. פרסום מוצרים ושירותים של חברות ביטוח וספקים באתר אינו מעיד על אישור, בקשה או המלצה מאת סוכן הביטוח לרכוש אותם. כמו כן, פרסום מוצרים ושירותים באתר אינו מאשר את תוכנם, אמינותם, עדכניותם או חוקיותם.
ו. סוכן הביטוח אינו בודק, עורך ומפקח על תוכן השירותים והמוצרים המוצגים באתר על ידי גורמים שלישיים ואינו אחראי לתוכנם, מידעם, איכותם.
ז. מובהר כי ייתכן וחברות הביטוח המוצגות באתר לצורך קבלת הצעות מחיר, אינן פועלות בימי מנוחה ו/או חג, ולפיכך לא ניתן לקבל הצעות לפוליסה ו/או להפיקה במועדים כאמור.
ח. מובהר כי קבלת הצעות באתר אינו מהווה התקשרות לצורך רכישת פוליסת ביטוח נסיעות לחו”ל בין המשתמש לבין סוכן הביטוח. רכישת הפוליסה מתבצעת באתר חברת ביטוח ומוסדרת על ידי תנאי השימוש המפורסמים באתר חברת ביטוח.
ט. סוכן הביטוח שומר לעצמו זכות לסרב במתן הצעות לרכישת ביטוח נסיעות לחו”ל על פי שיקול דעתו והוא יודיע למתשמש על כך.
י. תוקף ההצעות שנתקבלו באתר מסתיים בסוף החודש הקלנדרי בו התקבלה הצעה אם החלטת לא לבצע רכישה על ידי האתר.
יא. כל הצעה לרכישת פוליסת ביטוח כוללת תנאים יחודיים לרבות תנאים נוספים כגון גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות, החמרה למצב רפואי קודם, תרופות שלא במסגרת אשפוז בחו”ל, ביטול/קיצור נסיעה, חבות כלפי צד שלישי, השתתפות עצמית, כבודה, טיפול חירום בשיניים וכו’. התנאים משתנים מחברת ביטוח אחת לאחרת ועל המשתמש לבחור את ההצעה המקובלת עליו על פי שיקול דעתו ורצונו.
יב. רכישת הפוליסה אינה מתבצעת באתר סוכן הביטוח ומסירת פרטי כרטיס אשראי מתבצעת באתר חברת ביטוח או באתר הספק. לפיכך, סוכן הביטוח פטור מכל אחריות הקשורה לחיוב בכרטיס אשראי, גניבת פרטים או פעולה לא חוקית אחרת אשר נעשתה בעקבות שימוש בכרטיס אשראי לצורך רכישת פוליסה. במקרה של שימוש בכרטיס אשראי שאינו חוקי או סתירה בין הצעה שקיבל המשתמש דרך האתר לבין תנאי הפוליסה שרכש, עליו לפנות לבירור לחברת ביטוח שאצלה נרכשה פוליסת הביטוח.
7. קניין רוחני
א. סוכן הביטוח הינו בעל זכויות בלעדיות לכל המידע המצוי באתר. לעניין הסעיף “מידע” כולל כל חומר, נתונים ומידע אחר נוגע לאתר, סוכן הביטוח, ביטוחים, הצעות המחיר באתר, תוכנות ושורות קודים, נוסחאות הטקסט, תמונות, רישומים, סרטונים וסרטים, אודיו, עיצובים.
ב. האתר כולל מידע מהווה קנין רוחני של סוכן הביטוח ו/או של צדדים שלישיים.
ג. המשתמש משתמש במידע באתר באופן אישי בלבד ואסור לו לפגוע בזכויות סוכן הביטוח ו/או צד שלישי כלשהו שיש להם זכויות כלפי קנין רוחני באתר, לרבות לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, להציג, לערוך את המידע, לשנותו, לשפרו, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו או פעולה אחרת שיש בה פגיעה בזכויות קנין אלה.
8. אחריות
א. ייתכן ויהיו שיבושים, הפסקות, אי-סדרים בפעילות האתר וסוכן הביטוח לא מתחייב כי בלעדיהם תהיה פעילות באתר ולא יהיה למשתמש כל טענה לסוכן הביטוח בקשר למקרים אלה.
ב. סוכן הביטוח רשאי לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתר ו/או שינוי עיצוב לאתר או פעולה אחרת שעלולים למנוע את גישתך לאתר ולא יהיה למשתמש כל טענה לסוכן הביטוח אם הגישה תימנע מטעמים אלה.
ג. סוכן הביטוח כבעל זכויות באתר קובע באופן בלעדי ועל פי שיקול דעתו את אופן הצגת השירותים והמוצרים באתר.
ד. האמור באתר ובתכניו ולרבות המידע הכלול באתר איננו מהווה הצעה, שידול ו/או ייעוץ לביצוע עסקאות עם האתר ו/או עם חברות הביטוח ו/או עם כל צד שליש כלשהו, למעט במקרה בו צויין במפורש, כי הוגשה למשתמש הצעה לביטוח.
ה. על המשתמש, בטרם בקשה למתן הצעות ביטוח, לשקול היטב את משמעות העסקה שהוא עומד לכרות באמצעות האתר, לרבות התחייבויותיו הכספיות העתידיות הקשורות לעסקה. בחירת המשתמש לרכוש שירותים או מוצרים באמצעות האתר נעשית על אחריותו המלאה והבלעדית. סוכן הביטוח לא יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על המידע של כל צד שלישי כלשהו המצוי באתר.
ו. התכנים המוצגים באתר השייכים לצדדים שלישיים ו/או שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תכנים שעלו כתוצאות חיפוש באתר, אינם בבעלות סוכן הביטוח, אינם מופעלים על ידיו, אינם באחריותו והינם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים. סוכן הביטוח לא יהא אחראי לכל פעולה מכל סוג שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או להתקשרות בינו לבין צד שלישי כלשהו, אף אם למד אודות הצד השלישי ו/או אודות האתר שמופעל על ידי הצד השלישי ו/או פנה לצד השלישי ו/או לאתר המכירות המופעל על ידו באמצעות קישור מהאתר.
ז. האתר אינו מייצר מידע אלא משמש כמנוע חיפוש המשווה מידע שהתקבל מצדדים שלישיים, לפיכך, אין לראות בסוכן הביטוח כמסייע להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשתמע, כהפרה של האמור בדין.
ח. הצעות לרכישת פוליסת ביטוח תלויה בחיבור למחשבי חברות ביטוח ולזמינות הקשר ובזמינות הקשר למחשב המשתמש. סוכן הביטוח לא יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש, לרבות בגין אבדן מידע ו/או אי קליטת פרטים ואישורים, כתוצאה מניתוקים, שיבושים בקשר ובהעברת מידע באופן דיגיטלי.
ט. במקרה בו הצעת מחיר שונה באופן חריג מאוד מהצעות אחרות המופיעות בזמן קבלתן, סביר שמדובר בתקלה והמשתמש אחראי לוודא מול סוכן הביטוח כי ההצעה החריגה בכל זאת תקפה.
י. סוכן הביטוח אינו מתחייב שהתקשורת עם מחשב המשתמש ו/או מחשבי חברות ביטוח, ספקים וצדדים שלישיים תהיה תקינה ואיכותית. סוכן הביטוח לא נושא באחריות כלשהי לנזק שייגרם למשתמש כתוצאה מאי-יכולת להתחבר לאתר, לגשת אליו כתוצאה מניתוקים, תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, בעיות במערכות המחשוב ו/או שיבושים אחרים.
יא. סוכן ביטוח לא יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או ציוד ששייך למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשב המשתמש, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביו של סוכן הביטוח.
יב. הפסקת השימוש באתר הינה סעד בלעדי ויחיד במקרה חוסר שביעות רצון מהאתר .
יג. השימוש באתר אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מכל סוג שהוא, בכל בעיה או שאלה יש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם למשתמש. סוכן הביטוח לא יחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות ו/או כלכליות ו/או כספיות אשר אתה תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאתה תקבל במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדי סוכן הביטוח, יהיה המידע המצוי במשרדי סוכן הביטוח המידע המחייב.
9. שיפוי
א. על המשתמש לשפות את סוכן הביטוח ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום ו/או אובדן רווח שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש ו/או על ידי מי מטעמו.
ב. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד סוכן בגין הפרת זכויות קנין רוחני וזכויות פרטיות בכל הנוגע למידע, אלא אם וובי פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
10. תניית שיפוט
א. הדין הישראלי חל על האתר, שימוש בו וכל עניין אחר קשור לאתר, לרבות סכסוך משפטי ישיר ו/או עקיף. סמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים לאתר ו/או לשימוש באתר, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו.
11. שונות
א. ההודעות תשלחנה לטלפון נייד או לתיבת הדואר שמסר המשxמש במהלך קבלת שירותים באתר ולסוכן הביטוח לפי פרטי התקשרות המופיעות באזור יצירת קשר באתר.
ב. סוכן הביטוח רשאי להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור באתר, לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאי שימוש אלו.
ג. אי-תקפה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.
ד. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לפרסומים אחרים של סוכן הביטוח, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או ברדיו ו/או באתרי אינטרנט אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש אלו כפי שיתעדכנו מעת לעת.
ה. תנאי השימוש מופנים ומתייחסים לנשים וגברים כאחד, ומנוסחים בלשון זכר אך ורק למען הנוחות בלבד.
ו. בכל מקום שבו הוראות תנאי השימוש מופנות כלפי יחיד, יחולו הוראות אלו גם כלפי רבים, ולהפך.

תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בתאריך 03.3.2019.