השוואת מחירים – Таблица 1

גבול אחריות המבטח
להוצאות רפואיות:
$5.000.000 $5.000.000 UNLIMITED $1.600.000 $2.500.000
החמרה למצב רפואי קודם: $350.000 $350.000 $500.000 $250.000 $350.000
תרופות שלא במסגרת
אשפוז בחו”ל:
$1.500.00 $400.00 עד סכום הביטוח המירבי $500.00 $500.00
ביטול/קיצור נסיעה: $6000/12.000 $4000/8.000 $6000 $6000 $5000
חבות כלפי צד שלישי: $100.000 $100.000 $250.000 $250.000 $150.000
השתתפות עצמית: אין אין בעת שימוש בכרטיס אין $50 $50
כבודה: $2.500 $2.500 $2.500 $2.250 $2.250
טיפול חירום בשיניים: $1.500 $550 עד סכום הביטוח המירבי $500 $400