FAQ

אזרח ישראלי חייב להיכנס ולצאת מישראל בדרכון ישראלי. אם אינך יכול להמתין כאן לניפוק דרכון חדש, תוכל להיכנס לישראל עם הדרכון הישראלי, למרות שפג תוקפו, אולם יהיה עליך, בעת שהותך בישראל, לגשת ללשכת רשות האוכלוסין על-מנת לחדש את דרכונך לצורך יציאה.
עליך לגשת אישית לנציגות ישראל הקרובה. שם תתבקש למלא טופס בקשה לדרכון/תעודת מעבר ותצהיר על אובדן/גניבת מסמך נסיעה . כמו-כן, עליך להביא עמך 2 תמונות פספורט עדכניות בגודל 5X5 ס"מ, דמי אגרה לניפוק מסמך נסיעה במטבע מקומי וכן אגרה נוספת על אובדן/גניבה של הדרכון. נא לעיין בלוח האגרות הקונסולריות.
תשובה: לא. אשרת התייר מאפשרת לשהות בישראל למטרת תיירות בלבד ואינה מאפשרת כל עבודה שהיא בישראל. במידה שהחברה מבקשת לעבוד בישראל, עליה לשוב למדינתה ולהסדיר את הנושא לפני שהיא חוזרת לארץ.
ככלל, חל איסור להעסיק עובד זר באופן ישיר בעבודות שיפוצים בבית.
ניתן להעסיק עובד זר בעבודות שיפוץ אך ורק באמצעות קבלן רשום, שמעסיק עובדים זרים באופן חוקי באמצעות קבלן כוח אדם ("תאגיד בניין") מורשה מטעם המדינה. על מזמין השיפוץ חלה חובה לבדוק האם הקבלן המבצע מעסיק עובדים זרים כחוק.
כל הסכם בין מזמין השיפוץ לבין הקבלן, לגבי מעמד העובדים, לא יפטור את מזמין השיפוץ מאחריות אם יתגלה שהקבלן המבצע העסיק עובד זר שלא כחוק.
לא. אין לך היתר להעסקת עובד זר ולכן תהיה זו עבירה על החוק בגינה אתה צפוי לקנס משמעותי של אלפי שקלים והגשת כתב אישום. המטפלת קיבלה אשרה לעבודה בתחום הסיעוד בלבד והיא אינה רשאית לעבוד בתחום אחר, או אצל מי שאין לו היתר להעסקת עובד זר. העסקת עובד זר בתחום הניקיון בבית היא עבירה על החוק!
ככלל, חל איסור להעסיק עובד זר בעבודות משק בית. חל איסור לנצל עובד זר שמטפל בנזקק סיעודי, לצורך ביצוע עבודות שונות לטובת בני משפחה אחרים של הנזקק הסיעודי.
לעומת זאת לנזקק סיעודי/לבעל ההיתר חל איסור להעסיק עובר זר בעבודות שאינן עבודות נלוות לטיפול בו (לדוגמה- העסקת העובד כמוכר בחנות השייכת לבעל ההיתר הסיעודי). עובד זר חייב להיות בעל אשרת עבודה תקפה ובה רשום שמו של בעל ההיתר. הפרה של אחד מהתנאים האמורים לעיל מהווה עבירה על חוק עובדים זרים.
ניתן להעסיק עובד זר רק באמצעות היתר העסקה מרשות האוכלוסין וההגירה. היתר להעסקת עובד זר ניתן רק למעסיקים בענפי הבניין, החקלאות, התעשייה, המומחים, הסיעוד והמסעדות האתניות בלבד. זאת בכפוף למכסות ולתנאים הנקבעות על ידי הממשלה לכל ענף בנפרד.
את ההיתר המיוחד מעניק מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה. לאחר קבלת ההיתר יש להסדיר לעובד אשרת עבודה.
חוק הכניסה לישראל, תשי"ב–1952 מסדיר את כניסתם לישראל של מי שאינם אזרחי ישראל ואת האישור לשהייתם בישראל של מי שאינם אזרחי ישראל או עולים חדשים.

צריכים עזרה?

מלאו את הטופס ויועץ שלנו ייצור איתך קשר בעתיד הקרוב ויענה על כל השאלות.