ביטוח תיירים בישראל

הרחבה לביטול דמי השתתפות עצמית לרכב שכור בביטוח נסיעות לחו”ל

קטגוריה: ביטוח תיירים בישראל, תאריך הוספה: 09.06.2018,

סעיף זה תקף ויחול רק אם נרכשה הרחבה זו ע”ש המבוטח והדבר צוין במפורש בתמצית הכיסויים בדף הרשימה והכל עד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים של הפוליסה להרחבה זו.

הגדרות:

המבוטח: אדם ששמו נקוב בהסכם ההשכרה עם חברת ההשכרה המבוטח במסגרת הרחבה זו.
דמי השתתפות עצמית חלקו של המבוטח בהוצאה בגין גניבה או נזק שיגרם לרכב בהתאם להסכם שכירות הרכב.

מקרה ביטוח:

המבטח ישפה את המבוטח עבור דמי השתתפות העצמית בהם המבוטח נשא או עליו לשאת, במקרה של נזק תאונתי
לרכוש שאירע לרכב או לרבות גניבת הרכב או נזק תאונתי לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב בעת היותו
שכור ע”י המבוטח מחברת ההשכרה לשימושו בחו”ל למטרות חברתיות, פרטיות ו/או לנסיעות במהלך עסקים ואשר אירעו
במהלך תקופת הביטוח לתוכנית זו, כנקוב בדף פרטי הביטוח, עד לסכום הנקוב בתמצית הכיסויים בפוליסה.

חריגים להרחבה ביטול דמי השתתפות עצמית לרכב שכור:

בנוסף לסייגים והחריגים בפוליסה הבסיסית, המבטח לא יהיה אחראי ולא ישלם תגמולי ביטוח לפי תכנית זו, בגין תביעה/ות
הנובעת/ות באופן ישיר ו/או עקיף מכל אחד מהמקרים הבאים או שארעה במהלכם או בהקשר אליהם:
1. נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.
2. שימוש ברכב כאשר למבוטח שנהג לא היה רישיון תקף לארץ האירוע. במקרה שבארץ האירוע אין צורך ברישיון נהיגה תקף לכלי הרכב הרלוונטי, יינתן כיסוי על פי תוכנית זו רק אם למבוטח היה רישיון ישראלי תקף ו/או רישיון בינלאומי תקף לסוג כלי הרכב שבו נהג המבוטח.
3. בעיה מכנית ברכב, נזק לצמיגים למעט אם ניזוקו כתוצאה מאירוע תאונתי.
4. שימוש ברכב בניגוד למוסכם בהסכם השכרה.
5. שימוש ברכב למטרות תחרות מכל סוג שהוא.
6. מעשה זדון ו/או מעשה פלילי שנעשה ע״י השוכר ו/או הנהג.
7. שימוש ברכב שלא בכביש סלול ויעודי לשימוש בכל סוגי הרכב

Bettravel

מאמרים נוספים

ביטוח רפואי לתיירים השוהים בישראל – איילון חברה לביטוח בע”מ
קטגוריה: Без рубрики, תאריך הוספה: 22.03.2019

איילון חברה לביטוח בע”מ מציעה לתיירים השוהים במדינת ישראל ביטוח רפואי. השירותים רפואיים ניתנים באמצעות “שירותי בריאות כללית” באמצעות כרטיס מגנטי הניתן לכל מבוטח בדומה לאזרחים הישראלים החברים בקופה. מי יכול להצטרף לביטוח? # תושבי חוץ, בחורי ישיבה, בני נוער וסטודנטים, המגיעים לישראל למטרות בילוי, תיירות ולימודים לתקופות קצרות וארוכות. ...

המשך
ביטוח תיירים עבור תושבי חוץ הבאים לטייל בישראל בהראל – Tour & Care
קטגוריה: Без рубрики, תאריך הוספה: 04.02.2019

פוליסת ביטוח הבריאות של הראל לתיירים בישראל מעניקה למבוטחיה כיסוי עבור מבחר הוצאות רפואיות בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז, כגון: ביקור אצל רופא מומחה, בדיקות, תרופות ועוד. לרשות המבוטח עומד מערך שירותי בריאות בפריסה ארצית, הכולל רופאים, מעבדות, מכונים ובתי מרקחת. פוליסת ביטוח הבריאות Tour & Care מיועדת לתיירים ולתושבים ...

המשך